O nás       Spolupráce       poradna       Návrhy změn       Co na to média       Kontakty       Pomáhejte       Vaše příběhy       Fórum       Fotogalerie

Pokud si myslíte, že se nic neděje, tak opak je pravdou!


     DNPD ve spolupráci spolu s Českou asociací povinných (ČAP) zahájili sérii jednání s vrcholnými politiky a všemi uskupeními, které se zabývají exekuční problematikou, jak se uvádí v oficiálním tiskovém prohlášení (ČAP) 30.8.2016.

Z jednání vyplynula vzácná shoda
    Dne 26.8.2016 se zástupci České asociace povinných sešli s Veřejnou ochránkyní práv paní Annou Šabatovou, a následně s místopředsedou Senátu ČR panem Zdeňkem Škromachem. Z jednání vyplynula vzácná shoda při řešení problematiky exekučního prostředí v České republice. Jako naprosto prvořadá je z obou jednání patrná snaha o řešení problematiky zavedením teritoriality soudních exekutorů, která by měla posílit dohled nad výkonem činnosti exekuční profese, a to nejen ze strany Exekutorské komory a Ministerstva spravedlnosti, ale hlavně příslušnými Okresními soudy.

    S paní Šabatovou jsme se dotkli tématu tzv. chráněných účtů pro povinné, aby nedocházelo k dnes běžné situaci, kdy po stržení části mzdy povinnému, je zablokováno nezabavitelné minimum i na jeho účtu. Nejde však pouze o nezabavitelné minimum, ale v mnoha případech i o výživné na nezletilé dítě a sociální dávky včetně důchodů. Část diskuse se také odvíjela okolo zmírnění podmínek pro vstup do insolvence.

    Místopředseda senátu pan Zdeněk Škromach na jednání vyslovil svou podporu naší asociaci, která jako jediná sdružuje povinné postižené nesprávným postupem některých exekutorů. Z jeho slov zazněla velmi zajímavá myšlenka zvýšení nezabavitelné částky, na které budeme velmi rádi spolupracovat.
Viceprezident ČAP Denisa Rohanová

Petice za zastavení exekuční genocidy


     My níže podepsaní občané touto peticí žádáme všechny zvolené zákonodárce, tedy prezidenta, vládu, parlament a senát o okamžité řešení nelidských exekucí prováděných na území České republiky.


     Žádáme o tyto okamžité změny napravující tuto genocidu páchanou soukromými exekutory a posvěcenou špatnými zlobbovanými zákony:

- zrušení institutu doručení fikcí tak, aby nebylo rozhodováno o exekucích bez přítomnosti dlužníka

- razantní snížení úročení dluhů a určení maximální délky tohoto úročení tak, aby se v určité fázi dluhy nestaly nesplatitelnými

- okamžitý zákaz mobiliárních exekucí u nemajetných dlužníků

- po vzoru trestných činů včetně vraždy okamžitě uzákonit promlčecí dobu u exekucí tak, aby ty nevymožitelné nebyly doživotně úročeny bez vidiny výsledku

- okamžité zavedení zákazu exekutorům provádět mobiliární exekuci tam, kde již byla provedena jiným exekutorem

- okamžitou povinnost zastavovat exekuce pro nemajetnost u prokazatelně nemajetných dlužníků

- razantně rozšířit okruh nezabavitelných věcí spadajících do běžného vybavení domácnosti. Je rok 2015 a dlužník mimo jiné k získání práce potřebuje počítač, také s ohledem na uprchlickou krizi musí mít k dispozici televizor ke sledování vývoje událostí a následné reakci

- okamžité přidělení vícečetných exekucí jedinému exekutorovi, kterému se přizná jediná odměna za práci

- okamžité zavedení minimální částky vymáhatelné soudně a exekučně tak, aby nevznikaly extrémní dluhy pro pohledávky v řádech deseti sto, či tisícikorun


     S ohledem na množství exekucí pro drobné pohledávky navýšené o stovky a tisíce procent dochází k tomu, že běžný občan je nucen pro zajištění obživy rodiny pracovat na černo a dochází tím i k nižším příjmům státu, žádáme, aby byla okamžité vyhlášena DLUHOVÁ AMNESTIE tak, aby byly zastaveny veškeré neúměrně dlouho vedené exekuce, všechny překoupené a na základě rozhodce posvěcené exekuce, u ostatních zrušeno úročení a náklady advokátů a exekutorů a na zbylé pohledávky aby byla povinnost exekutora sjednat takový splátkový kalendář, který odpovídá příjmu dlužníka.

     Současně žádáme o prošetření vzniku exekučního systému v současné podobě, obvinění a potrestání viníků, tedy lobbistů, politiků, právníků a soudců a v neposlední řadě potrestání těch exekutorů, kterým doposud bylo pouze vytýkáno jejich nelidské chování.

Petici dne 16.9.2015 sepsal Ján Brezáni, bytem nám.Republiky 956, Uherské Hradiště 68601.

Podepsat petici

Tyto webové stránky provozuje - Dovolte Nám platit dluhy z. s. - 2015/6